top of page

Pastva - květy - mozaika

Nejsme žádní grafomani, o vlivu pastvy na krajinu už bylo napsáno mnoho z pera povolanějších, v chráněných oblastech se pasou ovce i kozy docela často a divocí koně, pratuři i zubři už také nejsou úplnou novinkou a články o jejich zázračném vlivu na krajinu můžete lehce dohledat. Proto se zde omezíme pouze na naši konkrétní zkušenost a budeme zde shromažďovat dokumentaci proměny pastvin námi obhospodařovaných. Rychlost proměny dříve monotónně vysokou travou zarostlých prostor v mozaiku rozličných zákoutí s pestrou skladbou bylin a na květech se pasoucích hmyzáků nás uchvátila a nepřestane fascinovat.

Tato stránka sleduje vývoj lokality Zavadilka - U vodárny, oblast, kterou jsme začali extenzivní plánovanou pastvou měnit jako jednu z prvních. 

Ostatní lokality najdete v dalších záložkách.

Léto 2016 - začátek pastvy
2017 - první vlaštovky
2018 - druhový boom / zásadní objev ploskoroha pestrého ve spodní části lokality

Nadpis 2

2019 a 2020 - výrazně častější výskyt hmyzožravých pěvců, výskyt ohrožených druhů raných sukcesních stadií - okáč metlicový, modrásek hnědoskvrnný

bottom of page